Over BLID

 "BLID" is een organisatie voor dierenwelzijn, met de klemtoon op "welzijn van" en "respect voor” dieren.

Lees meer...

BLID nieuws

Wij voegen de daad bij het woord en willen dat er beterschap komt voor dieren, ze moeten het goed hebben hier in België.

Lees meer...

Steun BLID

Wij hebben steun nodig van mensen zoals u, om dieren een dierwaardig bestaan te kunnen bieden.

Lees meer

BLID bindt terug de strijd aan voor dieren zonder beschutting! Afdrukken E-mailadres
  • Minister Rudy Demotte zijn inspanningen voor dieren die buiten moeten leven kunnen beter!
  • Aan minister Dirk Van Mechelen vragen wij een versoepeling voor het plaatsen van een beschutting.

 

Met de koude wintermaanden in aantocht, bindt BLID terug de strijd aan voor de dieren die zonder beschutting worden achtergelaten op de weide.
BLID is van oordeel dat een dier zich moet kunnen beschutten als het er zelf zin in geeft, en dat het niet aan de mens is om te oordelen wanneer een dier zich al dan niet mag beschutten.
Een onduidelijke wetgeving van 1 maart 2000 voor landbouwdieren, is de oorzaak van discussie of een dier een degelijk schuthok nodig geeft.
Ook ruimtelijke ordening is een van de boosdoeners, die de dieren onbeschut laat buiten staan.

 

Deze twee instanties ministerie volksgezondheid en ruimtelijke ordening, zijn een meehelpende hand, om boven het hoofd te houden van veehandelaars en boeren. Deze steken zich weg achter het punt dat ze wel willen beschutting plaatsen maar niet mogen. Maar langs de andere kant hebben ze meer dieren dan hun stallen toelaten, en hier is weinig of geen controle op. En daardoor moeten de dieren overleven op de weide.
.
Begin dit jaar werden er door parlementlid MAGDA DE MEYER, op vraag van BLID in de commissie dierenwelzijn vragen gesteld aan minister voor dierenwelzijn RUDY DEMOTTE.
Deze laatste gaf een mooie uitleg, maar tot op heden met weinig resultaat en de minister citeerde als volgt:

MDM:Hoe worden de woorden “zo nodig, voor zover mogelijk”, geïnterpreteerd door de inspectiediensten? R.D:Het koninklijke besluit van 1 maart 2000 betreffende de bescherming van voor landbouwdoeleinden gehouden dieren, vermeldt inderdaad onder punt 6 van de bijlage dat dieren die niet in gebouwen gehouden worden zo nodig, voor zover mogelijk beschermd moeten worden tegen slechte weeromstandigheden, roofdieren en gezondheidsrisico’s. De eerder algemene bepaling dat dieren gevrijwaard moeten worden van onder andere slechte weeromstandigheden laat toe de condities waarbij de dieren worden gehouden diersoortspecifiek of leeftijdspecifiek te interpreteren. De impact van de voornoemde risicofactoren kan naargelang die diersoort, de leeftijd of de gezondheidstoestand sterk verschillen. Dat bemoeilijkt de bepaling of precisering van normen. In die context dient het woordgebruik “zo nodig” te worden begrepen. Ook preventieve maatregelen kunnen niet altijd uniform worden uitgevoerd of worden toegepast. Zo kan de plaatsing van een bepaald type beschutting eventueel onderworpen zijn aan andere wetgeving of dient die te worden aangepast aan de fysische staat van de gebruikte weiden of gronden. De controles op het dierenwelzijn worden uitgevoerd door dierenartsen. Ik heb er vertrouwen in dat zij vanuit hun opleiding voldoende achtergrond hebben om de aangediende situaties geval per geval correct te beoordelen.


MDM:Wat verstaat men onder “slechte weeromstandigheden”? RD:Daaronder worden alle klimatologische parameters verstaan, voornamelijk de temperatuur of temperatuurfluctuaties, direct zonlicht, vochtigheid en windinvloeden die, al dan niet in combinatie, het dierenwelzijn kunnen schaden. In veel gevallen zal daarbij ook de conditie, de gezondheid of de productie van de dieren negatief worden beïnvloed. De invloed van klimatologische parameters op het comfort of het welzijn van het dier is complex, zoals u ook al aangaf. Daarnaast is de invloed van de weeromstandigheden mee afhankelijk van de voedingstoestand, de beschikbaarheid van voldoende voeder, de staat van de vacht of het al dan niet in groep houden van de dieren. Niettemin is het buitenklimaat over langere periodes te beschouwen als een constante, met parameters die niet over gans het jaar aan de comfortvoorwaarden van de dieren voldoen. Men kan aldus stellen dat in België het gehele jaar een beschutting of bescherming wenselijk is voor buitengehouden dieren.


MDM:Meent u niet dat een verstrenging van de huidige wetgeving aangewezen is, gezien de overtredingen op het terrein? RD:Schijnbare onduidelijkheid betreffende wetgeving kan, mijns inziens, door de veehouders niet worden aangegrepen om te verzaken aan de wettelijk opgelegde bepalingen. De interpretaties bij controles leidden in het verleden ook zelden tot grote discussies. Er is dus niet zozeer noodzaak aan een normverstrenging van de huidige wet, maar wel aan een consequente toepassing van de bestaande reglementering. Ik hoop dat u met het antwoord op vraag 4 een beetje overtuigd bent. Mijn diensten voeren daartoe de nodige controles uit en staan ook in voor de passende gevolgen bij het vaststellen van overtredingen. Ten slotte, ik wil u mee delen dat ik de Raad voor Dierenwelzijn niettemin zal vragen om zich over deze materie te buigen en om adviezen terzake te verstrekken.

Einde antwoord minister RUDY DEMOTTE

Na enkele maanden is er van de raad voor dierenwelzijn niks in huis gekomen en gaan de dieren deze winter terug onbeschut buiten staan.

In deze laatste (raad voor dierenwelzijn) zitten de tenoren van verschillende oude dierenbeschermingen, die blijkbaar geen interesse tonen voor onze vraag. En vele die er zitten voor de eer maar niet voor de dieren.

Aan minister Rudy Demotte "dierenwelzijn" vragen wij nog eens zijn wetgeving te bestuderen en maatregels te nemen, waarop eigenaars van dieren verplicht worden hun dieren beschutting te geven in alle omstandigheden.

Aan minister Dirk Van Mechelen "ruimtelijke ordening" hebben we gevraagd of er een versoepeling kan worden ingevoerd, dat het optrekken van een beschutting voor dieren wat vergemakkelijkt. En dat dit niet meer zomaar kan worden geweigerd door de gemeentebesturen en ruimtelijke ordening. Meestal word de bouw van een beschutting geweigerd of dient een schamele constructie te worden afgebroken. Het wordt ons ook meer duidelijke dat bepaalde wetgevingen elkaar tegenspreken, de ene verplicht de andere verbied “wat is het nu eigenlijk”.

Wij van BLID blijven bij ons standpunt en willen een beschutting voor elk dier die buiten leeft tijdens de winter. Een dier moet vrij kunnen beschikken over een beschutting. We starten daarom een petitie die je hier kan downloaden en die je ons dan kan terug sturen. Zodat we ze kunnen overhandigen aan de betreffende ministers.

We hopen op jullie steun.